website templates free download

Doświadczenie / Experience

Przykłady tłumaczeń kabinowych
• Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Kraków 2017
• Urbantalks, Kraków 2017
• Open eyes economy summit, Kraków 2017
• Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Kraków 2017
• Europa Karpat, Przemyśl 2016
• Konferencja Konferencji Producentów i Użytkowników Polskich Katalizatorów, Słupsk 2014, Arłamów 2015, Drezno 2016, Kraków 2017
• Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice 2015, 2016
• XX Konferencja Obszaru Tworzyw Sztucznych, Arłamów 2015
• Gospodarka leśna w górach i na obszarach przemysłowych, 2015
• Kolejowe autostrady, 2015
• Otwarcie zakładu Hispano Suiza, 2015
• XII Kongres Pielęgniarek Polskich, 2014
• Postęp w produkcji i stosowaniu katalizatorów, 2014
• Zadania i problemy kurateli sądowej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich 2014
• Otwarcie fabryki firmy ANEKS w Jaworznie, 2015
• Expertenwoche VW, 2014
• V EUROPEJSKI KONGRES ERICKSONOWSKI, 2014
• Made in Kraków Partnerstwo dla rozwoju miasta w kontekście branży usług, 2014
• Sympozjum Sulpfuric symposium, 2014
• Spotkanie Europejskich Rad Zakładowych, Skawina 2013
• Rynek Stali, Katowice 2013
• Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach, Kraków 2013
• Szkolenie dla Accelor Mittal, Ostrawa 2012
• Światło w muzeum - konieczność czy zagrożenie, Kraków 2012
• Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
• Europejski Kongres Samorządów, Kraków 2016, 2017, 2018
• Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju oświaty w regionie, Rzeszów 2011
• Sesja plenarna Klubu Weneckiego , Warszawa 2011
• Konferencja «Active Europe», Kraków, 2011
• Green Building Symposium, Kraków 2011
• Komisja EMAS, Kraków 2011
• Zagłada Romów i Sinti: pamięć, tożsamość i współczesny rasizm, Kraków 2011
• Konferencja/warsztaty: Współpraca Sądowa w Sprawach Karnych W Unii Europejskiej – Przestępstwa Gospodarcze, Kraków 2011
• Forum Jednolitego Rynku, Kraków 2011
• II Kongres Miłosierdzia Bożego, Kraków 2011
• Aktywna Europa – Kraków, 2011
• Video–monitoring, Częstochowa 2011
• Probiotyki: mity i fakty, Warszawa 2011
• Integracja i włączenie Romów, Kraków 2010
• Innovation Forum, Rzeszów 2010
• Stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów, Lublin 2009
• Beta Internet, Rzeszów 2009
• Informacje dla lekarzy prowadzących testy kliniczne leku (2008)
• Komisja Europejska 2004, 2005, 2006, 2010, 2011
• Parlament Europejski 2004, 2005
• Etyczne fundamenty gospodarki, Kraków 2003
• Redukcja emisji spalania, Wrocław 2003
• Gleba w środowisku, Kraków 2003
• Hydroforum 2000, Kluszkowce, Polska.
• 2nd Congress of the Polish Association for oral and maxillofacial surgery, Kraków 1999
• Spółdzielnie i bezrobocie na obszarach wiejskich, Ustroń 1999
• Starch Convention – Kraków, 1998
• Forensic science – Kraków, 1998
• ”Problemy osób starszych w Europie”, Białystok 1996
• ”Prezentacja koncernu SAAB”, Warszawa, 1996
• ”Media w Kulturze, Kultura w Mediach”, Kraków, 1996
• ”Konferencja Państw Hanzeatyckich”, Kraków, Poland, 1995
• ”Problemy Obrony Cywilnej”, Kraków, Poland, 1996
• ”Europe in the Making”, Caux, Switzerland, 1993

Tłumaczenia konsekutywne
• tłumaczenie dla Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Albert II Monako podczas oficjalnego śniadania wydanego przez Pana Jerzego Millera, Wojewodę Małopolskiego oraz Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa
• tłumaczenie spotkań Wojewody Jerzego Millera z ambasadorami Danii, Irlandii, Kanady, Nigerii, Luksemburga, Armenii, Przewodniczącą Komisji Unii Afrykańskiej,
• spotkania Wojewody Jerzego Millera z Prezydentem Gruzji, Wice-Prezydentem RPA, Przewodniczącym Parlamentu Nowej Zelandii, Gubernatorem Generalnym Kanady
• Walne zgromadzenia, posiedzenia zarządów i rad nadzorczych
• uczestnictwo przy podpisywaniu aktów notarialnych
• Warsztaty
• Spotkania
• śluby w USC
• postępowania sądowe

TŁUMACZENIA
• kontrakty, umowy, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa, opinie prawne
• tłumaczenie decyzji i dyrektyw UE
• świadectwa, zaświadczenia, akty notarialne i inne dokumenty
• Tłumaczenie książek:
na język polski:
  ◦ Ksiega rekordów Guinnessa 1997
  ◦ Piąty Element - Luc Besson
  ◦ The Rough Guide – Grecja 1993
 na jezyk angielski:
  • Legends of Old Cracow
  • Jewish Kazimierz - Guidebook
  • On and Off the Freedom’s Beaten Track, 2010


Examples of simultaneous interpreting
• Courts Management and Access to Justice System, Kraków 2017
• Urbantalks, Kraków 2017
• Open eyes economy summit, Kraków 2017 
• Courts Management and Access to Justice System, Kraków 2017
• Europe of the Carpathians, Przemyśl 2016
• XX Plastics Business Conference, Arłamów 2015
• Conference Producers and Users of Polish Catalysts, Słupsk 2014, Arłamów 2015, Dresden 2016, Kraków 2017 
• InRuTour Final Conference, Bachledówka 2015
• Congress of Small and Medium-Sized Enterprises, Katowice 2015, 2016
• The Forestry Economy in the mountains and on the industrialized areas, 2015
• Rail Motorways, 2015
• Opening of Hispano Suiza Plant, 2015
• XII Congress Polish Nursing, 2014
• The tasks and the problems of probation officers in Poland in perspective of selected European countries
• Progress in production and application of catalysts, 2014
• Made in Kraków. Partnership for the city, 2014
• Expertenwoche VW, 2014
• V EUROPEAN CONGRESS of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, 2014
• Opening of ANEKS plant in Jaworzno, 2014
• Sulpfuric symposium, 2014
• European Works Council Select Committee Meeting, 2013.
• Steel Market, 2013
• Training for Arcelor-Mittal Tubular Products, Ostrava 2012
• 17th Meeting of Polish Association of Surgeons Section of Military Surgeons, 2012
• Light in Museum-Necessity and Threat, Kraków 2012
• Plenary session of the Club of Venice, Warszawa 2011
• European Economic Congress, Katowice 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
• European Congress of Local Government, Kraków, 2016, 2017, 2017
• Role of the European Social Fund in the development of education in the region, Rzeszów 2011
• Green Building Symposium, Kraków 2011
• EMAS Commission, Kraków 2011
• Second Divine Mercy Congress, Kraków 2011
• Conference/workshops: European Union Judicial Cooperation in Criminal Matters – Economic Crimes, Kraków 2011
• Single Market Forum, Kraków 2011
• Active Europe – Kraków, 2011
• Video – surveillance, Częstochowa 2011
• Probiotics: myths and facts, Warsaw 2011
• Innovation Forum, Rzeszów 2010
• Beta Internet 2009
• Information for doctors conducting clinical trials, 2008
• European Commission 2004, 2005, 2006, 2010
• European Parliament 2004, 2005
• Ethical Foundations of Economy, Kraków 2003
• Combustion Emission Abatement, Wrocław 2003
• Soil in environment, Kraków 2003
• Hydroforum 2000, Kluszkowce, Poland.
• 2nd Congress of the Polish Association for oral and maxillofacial surgery, Kraków 1999
• Co-operatives and unemployment in rural areas, Ustroń 1999
• Starch Convention – Kraków, 1998
• Forensic science – Kraków, 1998
• Problems of elderly people in Europe, Białystok 1996
• Presentation of the SAAB Company, Warszawa, 1996
• Media in Culture, Culture in Media, Kraków, June 1996
• Conference of Hanseatic Countries, Kraków, Poland, 1995
• Problems of Civil Defence, Kraków, Poland, 1996
• Europe in the Making, Caux, Switzerland, 1993

consecutive interpreting
• interpreting for the Governor of Małopolska (official visits of: H.S.H. Prince Albert II of Monaco, Vice-President of South Africa, Ambassadors of Canada, Denmark, Nigeria, Armenia, President of Georgia, Governor General of Canada), representatives of the New Zealand Parliament,  Chairperson of the African Union Commission
• General Assemblies, meetings of supervisory and management boards
• notarial deeds
• Workshops
• Meetings
• Marriages
• Court proceedings

TRANSLATIONS
• Contracts, agreements, financial statements, accounting documents, legal opinions
• Translation of EU decisions and directives
• Certificates, notarial deeds, documents
• Translation of books:
into Polish:
◦ The Guinness Book of Records 1997
◦ The Fifth Element - Luc Besson
◦ The Rough Guide – Greece 1993
into English:
• Legends of Old Cracow
• Jewish Kazimierz - Guidebook
• On and Off the Freedom’s Beaten Track, 2010